مشخصات فردی و زندگینامه
نام:عبداله
نام خانوادگی:اسدی
نخصص ها:فقه و اصول ، تفسیر ، ادبیات عرب