«تبیین الگوی مصرف از دیدگاه اسلام»
51 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
خلاصه فارسی چکیده انسان ها، در هر عصری برای استفاده ی بهتر از منابع و ذخائری که در دست داشته اند، در پی یافتن راههایی جهت مصرف بهینه ی آن‌ها بوده اند و جهت نیل به این منظور، از دیدگاههای دینی و اندیشمندان و منفکران بهره برده اند. در این میان، آموزه -های دین اسلام که توسط ائمه و اولیای الهی برای زندگی بهتر و بهره¬برداری مناسب¬تر بشر از منابع و نعمت های خدادادی مطرح شده اند، یکی از محکمترین منابع مورد استناد بوده است. بر این اساس این مقاله با محوریت: «تبیین الگوی مصرف از دیدگاه امام رضا(ع)»، با هدف آشنایی با شیوه و الگوی مناسب مصرف، و به روش کتابخانه ای، به بحث و بررسی در زمینه ی تبیین الگوی صحیح مصرف در سیره ی عملی و نظری حضرت امام رضا (ع)، پرداخته است. طی این مطالعه، الگوی مصرف در ابعاد ساده زیستی، قناعت، اسراف و نجمل گرایی، بررسی شد و این نتایج حاصل شد که ساده زیستی و قناعت از دیدگاه اسلام جایگاه و اهمیت والایی دارد. مطابق نظر اسلام، آثار قناعت در زندگی عبارتست از: کسب آرامش روحی و روانی، نجات از فقر و بدبختی، دستیابی به شرافت اجتماعی و نیل به رضایت و خشنودی الهی. بنا بر دیدگاه دین مبین اسلام، اسراف تنها در مورد مواد مصرفی و غذایی مطرح نیست؛ بلکه شامل گفتار، کردار، ولخرجی و استفاده نادرست از نعمت های خدادادی را هم شامل می شود. با جمع بندی و غربال نمودن دو دیدگاه اسراف و قناعت در زندگی، الگوی مصرفی مد نظر اسلام تبیین شده است. کلمات کلیدی: اسلام، الگوی مصرف، ساده زیستی، قناعت و اسراف..