«دین در آذربایجان»
42 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
خلاصه فارسی چکیده در طول تاریخ، حکومت ها و فرمانرواهای مختلفی در آذربایجان روی کار آمده اند و مطابق مرام و مسلک خود، آیین ها و آداب رسوم های خاصی را ترویج داده اند. بنابر این در ادوار مختلف تاریخ ادیان متنوعی در این سرزمین مورد تبعیت و تقدیس واقع شده است. این مقاله با موضوع: «دین در آذربایجان»، با هدف بررسی ادیان در گذر تاریخ آذربایجان می پردازد. مطالعه حاضر، به روش کتابخانه ای- میدانی و با استناد بر کتابها و منابع معتبر و مطمئن انجام می گیرد. بر این اساس، جهت بررسی دقیق تر و بهتر موضوع، ادیان رواج یافته در آذربایجان به تفکیک در دو دوره قبل و بعد از اسلام مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش اول طی مبحث ادیان رواج یافته در قبل از اسلام در آذربایجان؛ به بررسی، دین زرتشتی، مانایی و مزدکی و گستره و نحوه تعلیمات و تبلیغات آنان پرداخته می شود و در بخش دوم به چگونگی نفوذ اسلام بر منطقه آذربایجان در دوران سلسله های مختلف حاکم بر این سرزمین اشاره می شود. مطالعه مباحث مطرح شده آشکار خواهد نمود که استقبال آذربایجانی ها از دین اسلام و میزان تأثیر این دین در آداب و رسوم آنان چشمگیر بوده است؛ بدان حد که اکثر عالمان و دانشمندان آذربایجانی، تحت تأثیر دین اسلام به تعلیم و تعلم گسترده زبان عربی پرداخته و حتی اکثر آثار گرانبهای خود را نیز به زبان عربی نگاشتنه اند.