بررسی روابط دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه های شهر اردبیل
45 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
خلاصه فارسی مقدمه : زمینه وهدف: درزندگی اجتماعی ارتباط ازاهمیت ویژه ای برخورداراست.ارتباط دختران وپسران ومراوده آنان بایکدیگردرجامعه کنونی ماباواکنشهای متفاوتی روبرواست واین مطالعه هم باهدف تعیین نگرش ارتباطی دانشجویان دختروپسرانجام شده است روش تحقیق : این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که روی 800 نفرازدانشجویان دانشگاههای شهراردبیل انجام شده است .روش جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه محتوی دوبخش بودبخش اول مشخصات فردی ؛ اجتماعی وبخش دوم شامل 20 سوال نگرش سنج براساس مقیاس لیکرت بود.داده هابااستفاده ازنرم افزارآماری SPSS تجزیه وتحلیل گردید وازآمارتوصیفی وکای دو استفاده شد. نتایج : یافته های پژوهش نشان داد4/86% دانشجویان نگرش ارتباطی مثبت نسبت به ارتباط دختروپسرازدیدگاه اسلام داشتنددرعین حال 6/82% دانشجویان باگزینه (دختران وپسران حق کمترین ارتباط راندارند)مخالف بودندو3/16% نمونه ها موافق بودندکه ارتباط دختروپسرازمسائل مهم جامعه است. باافزایش سنوات ارتباطی نگرش ارتباطی مثبت شده بود(p<0/00001). نگرش ارتباطی مثبت دردانشجویان دانشگاه آزاداسلامی بیشتربود(p<0/0001) نتیجه گیری : ارتباط دختران وپسران درمحیط های دانشگاهی معمول شده است واکثریت دانشجویان دارای نگرش ارتباطی مثبت هستند.وبهتراست تلاش شوداین ارتباط به سمت وسوی صحیح ومعقول سوق پیداکند