ررسی نگرش دانشجویان نسبت به رعایت ارزش های اخلاقی اجتماعی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
43 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
خلاصه فارسی رعایت ارزش های اخلاقی اجتماعی در محیط های دانشگاهی ضرورت داشته و مورد پسند همگان می باشد. هدف این پژوهش ، بررسی میزان رعایت ارزش های اخلاقی اجتماعی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از دیدگاه دانشجویان می باشد. به این منظور تعداد 305 نفربه عنوان نمونه انتخاب و سپس پرسشنامه ا ی شامل 35 سئوال بین آنان توزیع گردید. پس از جمع آوری، تعداد پرسشنامه های قابل تجزیه و تحلیل به 290 تقلیل یافت. نتایج نشان دادکه از نظر دانشجویان میزان رعایت ارزشهای اخلاقی اجتماعی در بین دانشجویان و اساتید دانشگاه بالاتر از حد متوسط بوده و رعایت آنها در اساتید بیشتر از دانشجویان می باشد. بین نگرش دانشجویانی که واحد اخلاق اسلامی را پاس نموده اند با دانشجویانی که این واحد را نگذرانیده اند، تفاوت معنی داری وجود داشت (05/0>p) و دانشجویانی که واحد اخلاق اسلامی را پاس نموده اند نسبت به پاس نکرده ها اعلام نموده بودند که ارزش های اخلاقی اجتماعی کمتر رعایت می شود.